IE8 nyereményjáték szabályzat

2010.04.14. 14:04 Módosítva: 2010.06.04. 12:50
Velvet – Internet Explorer 8 nyereményjáték hivatalos játékszabályzata
 1. A Játékban részt vevő  személyek
  1. A Wunderman Kft. (továbbiakban: Wunderman) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag az vehet részt (továbbiakban: Játékos), aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel:
  2. magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy,
  3. a Játék időtartama alatt a Játékban részt vevő internetes oldalak valamelyikét Internet Explorer 8-as böngészővel meglátogatja és,
  4. neve, e-mail címe és életkora megadásával regisztrál (továbbiakban: Regisztráció).
  5. A Játékban nem vehetnek részt a Wunderman Kft. (továbbiakban szervező) alkalmazottjai, a Index.hu Zrt, a Microsoft Magyarország Kft. alkalmazottai; a Játék szervezésében közreműködő ügynökségek alkalmazottai; valamint az itt felsorolt személyeknek a Ptk. 685. § b pontjában meghatározott hozzátartozói.
  6. A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például az ajándéksorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. A Szervező továbbá fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kártérítést követeljen a csoport tagjaitól.
  7. A kizárás fentieken kívüli egyéb eseteit jelen Játékszabály 8. pontja részletezi.
  8. A játékban való részvétel teljes mértékben önkéntes és a felhasználó a szabad akaratának megfelelően dönthet a részvételi szándékáról, a Játék részvételi feltételeinek elfogadásáról.
 2. A Játékban részt vevő  internetes oldalak
  1. A Játékban kizárólag az Index.hu Zrt. által üzemeltetett www.velvet.hu, internetes oldalon keresztül lehet részt venni.
 3. A Játék időtartama:
  1. A Játék 2010. április 14. napján 00:01 órától 2010. április 30. napján 23:59 óráig tart.
 4. A játék menete:
  1. A játékos a www.velvet.hu internetes oldalak valamelyikét Internet Explorer 8 böngésző használatával meglátogatja és regisztrálja adatait a játékban. A Játék időtartama alatt egy Játékos által egy email címről, egy alkalommal lehetséges regisztráció. Egy Játékos a Játék ideje alatt aktív e-mail címeinek megfelelő számú Pályázatot küldhet be.
  2. A Szervező a 2010. április 14. – 2010 április 30. közötti Játékidőszak lezárultát követően tartja meg ajándéksorsolását. A sorsoláson a Játékidőszak során beérkezett érvényes Pályázatok vesznek részt.
  3. A Játékosok tudomásul veszik, hogy a Pályázatok beérkezési időpontjaként az aktiváció Szervező – www.velvet.hu honlapot működtető – szerverére történő beérkezéskor regisztrált időpont kerül rögzítésre.
  4. A Szervező a beérkezett Pályázatokat megvizsgálja, hogy azok megfelelnek-e a jelen Játékszabályzat 1. és 4.a-c. pontjaiban meghatározott feltételeknek. Az ezen feltételeknek meg nem felelő Pályázatok érvénytelenek, így azok a Játékban nem vehetnek részt. Amennyiben a Szervező vagy a szervezésben részt vevő ügynökségek, vállalkozások tudomására jut, hogy ezen szabály ellenére valamely Pályázat a Szervezőnek vagy a szervezésben részt vevő ügynökségeknek nem felróhatóan mégis részt vett a Játékban, úgy a Szervező vagy a szervezésben részt vevő ügynökségek az érvénytelen Pályázatot beküldő vagy kizárásra kerülő játékostól az esetlegesen átadott nyereményt visszakövetelik.
  5. A Pályázatok hiányosságáért, hibájáért (pl. névelírás, címelírás, stb.), valamint a nyeremények postai kiszállításának késedelméért sem a Szervező, sem pedig a szervezésben részt vevő ügynökségek semmilyen felelősséget nem vállalnak.
  6. A nyeremények kisorsolására (továbbiakban: Sorsolás) 2010. május első hetében kerül sor közjegyző jelenlétében a Szervező irodájában (1123 Budapest, Alkotás utca 53. C épület).
  7. A Sorsolás során az 5. pontban meghatározott Kis értékű nyeremények esetében 10 db tartaléknyertes, a nagy értékű nyeremények esetében pedig 4 db tartaléknyertes kerül kihúzásra. A tartaléknyertes Pályázatot beküldő Játékos abban az esetben válik jogosulttá a nyereményre, ha a nyertes Játékos kizárásra került arra tekintettel, hogy jelen játékszabály 1. és 4.d. pontjában meghatározott feltételek bármelyikének nem felelt meg, illetve a 4.b. vagy 1. pont alapján részvétele eleve kizárt lett volna. A tartaléknyertes Játékosok a sorsolásuk sorrendjében jogosultak az előttük álló Játékos helyébe lépni, annak kizárása esetén. A tartaléknyertes Játékos a sorrendben előtte álló nyertes Játékos kizárásáról szóló írásbeli értesítés kézhezvételét követő 30 napon belül jogosult és egyben köteles a nyeremény átvételére. Írásbeli értesítésnek tekintendő a nyertes, illetve tartaléknyertes Játékosok nevének a www.velvet.hu internetes oldalon történő közzététele is.
 5. Nyeremények:
  1. A játék időtartama alatt beérkezett érvényes Pályázatok között kisorsolásra kerül:
  2. Kis értékű nyeremények: egyenként 50 db Microsoft Arc egér (fehér színben)
  3. Nagy értékű nyeremények: egyenként 4 db Microsoft XBOX 360 játékkonzol
  4. A Szervező az ajándékok specifikációjában, színében történő, a Gyártó vagy a magyarországi Importőr felől érkező változásokért felelősséget nem vállal.
  5. Egy érvényes pályázattal egy nyeremény nyerhető.
 6. A nyeremények átvétele
  1. A Sorsolást követő 5 munkanapon belül a nyertes Játékosok listája (név + település) hozzáférhető a Wunderman Kft.-nél (1123 Budapest, Alkotás u. 53. C épület), valamint a www.velvet.hu internetes oldalon.
  2. A Szervező valamennyi nyertes Játékost a Sorsolást követő 3-7 munkanapon belül – telefonos, e-mailes vagy postai úton – haladéktalanul értesíti a nyeremények átvételének részleteiről. A nyertes Játékosok Micrtosoft Arc egér nyeremény esetében nevüknek a www.velvet.hu honlapon nyertesként történő közzétételének napjától, illetve az XBOX 360 játékkonzolok esetében a Sorsolás napjától számított 60 napon belül jogosultak és egyben kötelesek együttműködni a nyeremény átvételének érdekében. Ha ezen együttműködési kötelezettségének valamely nyertes Játékos nem tesz eleget és így a nyeremény időben való átvétele meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét csak ezen a jogvesztő határidőn belül tudja biztosítani, ezt követően a nyeremény nem vehető át, a játékos a nyereményre való jogosultságát elveszíti.
  3. A nyeremények meghatalmazott útján is átvehetők. Meghatalmazott lehet minden cselekvőképes személy, valamint a Ptk. 685.§ b) pontja szerint közeli hozzátartozó, aki képviseleti és ajándék átvételi jogát teljes bizonyító erejű és mind a meghatalmazó, mind a meghatalmazott által aláírt alakszerű meghatalmazással igazolja. A meghatalmazás kötelező alaki kelléke a benne szereplő személyek születési családi neve, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, valamint adószáma.
  4. A Szervező a nyeremények tekintetében szavatosságot, garanciát nem vállal és bármilyen, a nyereményekkel kapcsolatos reklamációt csak azok átvételét követő 30 napon belül tud kezelni. A beküldött Pályázatok a Játék lezárásának napját (2010. április 30.) követően további 90 napig megőrzés alatt állnak, ez idő alatt van lehetősége a Játékosoknak az esetleges egyéb (nem a nyereményekkel kapcsolatos) reklamációik megtételére, ezt követően a Pályázatok megsemmisítésre kerülnek.
  5. Jelen játékszabályzat 1.b. pontjában foglaltakat sem a Szervezőnek, sem pedig a szervezésben részt vevő ügynökségeknek, vállalkozásoknak nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és valamennyi velejáró anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli.
  6. A Játékosok nyereményüket kizárólag személyes adataikkal igazolva magukat jogosultak átvenni.
  7. Ha a Játékos a 18. életévét még nem töltötte be és/vagy korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére és igénybevételére csak a törvényes képviselőjével vagy gondnokával – elvált szülők esetén a szülői felügyeletet gyakorló szülővel – együtt jogosult. Cselekvőképtelen nyertes Játékos esetén a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére kizárólag a nyertes Játékos törvényes képviselője vagy gondnoka jogosult.
  8. A nyeremények másra át nem ruházhatók, kereskedelmi forgalomba nem hozhatók, semmilyen módon nem értékesíthetők tovább, illetve készpénzre nem válthatók. A nyereményekhez tartozó adófizetési kötelezettséget a Szervező vállalja, de az egyéb felmerülő költségeket – mint például a nyeremény átadási helyszínére történő utazás költségeit – a nyertes Játékos viseli.
 7. Adatvédelem
  1. Azáltal, hogy a Játékos a Pályázatát a www.velvet.hu internetes oldalon keresztül beküldi, elfogadja a jelen játékszabályzatot, valamint beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét a Szervező nyilvánosságra hozza.
  2. A Pályázók a Játékban való részvételükkel kifejezetten és egyértelműen hozzájárulnak ahhoz, hogy
  3. a Szervező a Játékosok személyi adatait és személyes jellegű információit (név, e-mail cím) díjmentesen nyilvántartásba vegye. A Játékos továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a Játékkal kapcsolatosan a Játék szervezőjétől, illetve a szervezésben és lebonyolításban részt vevő ügynükségektől, vállalkozásoktól a Játékkal kapcsolatos tartalmú e-mail üzeneteket kapjon a Játék időtartama alatt. A Játékosok tudomásul veszik, hogy adataiknak a fenti módon történő nyilvántartásához és felhasználásához való hozzájárulásuk önkéntes és bármikor kérhetik adataik törlését a nyilvántartásból az info@wundermanbudapest.hu címre küldött e-mailben vagy azok nyilvántartásba vételét írásban nyilatkozva meg is tilthatják. Ezenkívül a Játékosokat megilleti a személyes adataik kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozás alapján a Szervező által meghozott döntéssel a Játékos nem ért egyet, úgy a bírósághoz fordulhat. A Játékos bármikor dönthet úgy, hogy a továbbiakban ne keresse meg őt a Szervező vagy annak megbízottja, amely döntést megteheti a Játékos egy lemondó nyilatkozat alábbi címre történő megküldésével (pontos személyes adatait feltüntetve); Wunderman Kft. (1123 Budapest, Alkotás utca 53. C épület) címen vagy a www.velvet.hu weboldalon keresztül.
  4. nevük, képmásuk illetve hangfelvételük nyilvánosságra hozatalához (tömegtájékoztatási médiákban és egyéb promóciós, illetve reklámcélokat szolgáló audio, fotó és videó anyagokban), továbbá hogy felkérés esetén rendelkezésre állnak médiainterjú céljából (a Játékot követő 6 hónapon belül, Magyarországon), valamint hogy a róluk készített hang- illetve videófelvételt és fényképeket a Szervező díjmentesen és korlátozás nélkül felhasználja reklám és egyéb marketing célokra. A Játékosok a fényképek és videók felhasználásához idő,- tér,- és módbeli korlátozás nélkül járulnak hozzá. Ha a nyertes Játékos nem vagy nem teljesen cselekvőképes, úgy a nyeremény-átvételével kapcsolatban nyilatkozattételre jogosult személy megállapítása a Ptk. 12-13/B §-ai szerint történik.
  5. Szervező ilyen irányú kérése esetén a Játékosoknak a fentieket aláírt nyilatkozattal kell megerősíteniük.
  6. A Játékosok a Pályázatuk megküldésével automatikusan, önkéntesen hozzájárulnak ahhoz, hogy a jelen Játékban megadott adataik (név, lakcím, életkor, e-mailcím) a Index.hu Zrt (1033 Budapest, Flórián tér 1.), mint „Adatkezelő” adat-bázisába kerüljenek, illetve azokat esetleges tiltó nyilatkozatuk kézhezvételéig minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül a Szervező marketing tevékenysége (marketing tartalmú üzenetek küldése) céljából a jelen játék lezárását követő 1 évig felhasználhassa. Az adatok feldolgozását a Szervező mint „Adatfeldolgozó” szigorúan bizalmasan végzi. Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a jövőben további névre szóló kereskedelmi ajánlattal meg-keressék, nevének és pontos címének megadásával írásbeli nyilatkozatban bármikor kérheti adatai törlését a nyilvántartásból az Adatkezelőtől. Az adatbázis harmadik személyeknek semmilyen körülmények között nem kerül átadásra.
 8. Felelősségi szabályok
  1. A Szervező, illetve a Index.hu Zrt kizárja a felelősségét minden, a www.velvet.hu weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún, SQL támadások estére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.
  2. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mailcímek létrehozását, hamis kódbeküldést, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.
  3. A játékhoz kapcsolódó adatbázis módosítása kizárólag a www.velvet.hu domainről, illetve a webkiszolgálón keresztül lehetséges. Bármilyen külső, nem a website részeként elérhető eszközzel történő beavatkozás a játékosok regisztrációjába, nyert/nem nyert üzenetek kiküldésébe, stb. a Játékos azonnali kizárását eredményezi.
  4. Ha a játékos adatfeltöltés közben bezárja a böngésző ablakot vagy ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Index.hu Zrt semmilyen felelősséget nem vállal.
  5. A Szervező, illetve Index.hu Zrt kizárja a felelősségét a weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.
  6. A Játékos regisztrációjának valótlan adatok szolgáltatása, illetve a weboldalt vagy szervert ért külső, ún SQL támadás folytán keletkezett rendszerhiba miatti elmaradásáért a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.
  7. A www.velvet.hu weboldalt üzemeltető Index.hu Zrt rendelkezésükre álló eszközökkel biztosítja, hogy a Játék technikai szempontból biztonságosnak minősüljön. A weboldalhoz való csatlakozás, az oldalak használata során, vagy a weboldal nem megfelelő működése által bekövetkező károkért, az internetes hálózat esetleges üzemkimaradásából, az elérési út hibájából, bármely nem várt technikai hibából eredő adatvesztésért, vírusból, vagy más rosszindulatú kódból eredő károkért sem a Szervező, sem a Index.hu Zrt nem felelős. A Játékosoknak minden esetben fel kell mérniük, hogy rendelkeznek-e a weboldalhoz történő csatlakozáshoz, a Játékban való részvételhez szükséges ismeretekkel, technikai követelményekkel és teljesítményekkel.
 9. Egyéb szabályok
  1. Jelen játékszabályzat hozzáférhető a Wunderman Kft-nél (1123 Budapest, Alkotás utca 53. C épület), valamint a www.velvet.hu internetes oldalon.
  2. A Szervező nem oszt szét a jelen szabályzatban meghatározottakon túlmenően egyéb nyereményt.
  3. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen feltételeket vagy magát a Játékot kiegészítse vagy módosítsa, kizárólag oly módon hogy a Játék feltételei a Játékosok számára kedvezőbbek legyenek.